Zadzwoń: +48 517 594 194

Zadzwoń: +48 517 594 194

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  SG Gloves Sp. Z o.o. , ul. Kasztelańska 5, 26-600 Radom, KRS: 0000662254.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z administratorem korzystając z poniższych danych kontaktowych:• listownie pod adresem SG GLOVES sp. z o.o. ul. Kasztelańska 5, 26-600 Radom mailowo, pod adresem: kontakt@sg-gloves.pl • telefonicznie pod numerem +48 517-594-194
3.    SG Gloves Sp. Z o.o. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz zawartej umowy.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SG Gloves Sp. Z o.o. tj. zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 lit. c) RODO;
b)    realizacji umów SG Gloves Sp. Z o.o. tj. zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c)    Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla prawnie uzasadnionych interesów wynikających z zawartej umowy, Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów normatywnych w tym w szczególności w zakresie monitorowania pojazdów należących do Administratora

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
a)    tak zwanym podmiotom przetwarzającym – kurierom, dostawcom usług IT, biurom rachunkowym, bez których niemożliwym byłaby realizacja celów, wymienionych w ust. 4, które na podstawie stosownych umów powierzenia podpisanych z SG Gloves Sp. Z o.o. przetwarzają dane osobowe.
b)    ponadto dane osobowe mogą być przekazane podmiotom nie będącym w świetle RODO odbiorcami danych osobowych, takim jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, przez okres niezbędny dla potrzeb roszczeń oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w SG Gloves Sp. Z o.o. danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.